• wywiady  środowiskowe i obserwacja - osób, partnera, pracownika, dziecka,

 

• ujawnianie źródeł dochodu oraz ukrytego majątku,

 

• ustalanie kontaktów osobistych, miejsca pobytu, zamieszkania,   miejsca pracy, 

 

• nawiązywanie utraconych kontaktów osobistych,

 

• zbieranie materiału dowodowego dla potrzeb postępowań przygotowawczych i sądowych, dot. spraw rozwodowych, opiekuńczych, alimentacyjnych, spadkowych itp.,

 

• poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

 

• konsultacje oraz doradztwo w sprawach o charakterze rodzinnym, osobistym, cywilnym i karnym,

 

• weryfikacja wiarygodności oświadczeń poszkodowanych w sprawach o odszkodowania   ubezpieczeniowe,

 

• poszukiwanie dłużników, ich ukrytego majątku oraz pomoc w windykacji, 

 

• sprawdzanie kandydatki na opiekunkę do dziecka,

 

• pomoc przy weryfikacji kontaktów dziecka ze środowiskiem związanym z patologiami społecznymi: narkomania, alkoholizm, subkultury itp.,

 

• wskazywanie rozwiązań w nietypowych sprawach i  szeroko pojęte doradztwo w sprawach o charakterze rodzinnym, osobistym, cywilnym i karnym,

 

• ochrona osobista,

• pomoc przy sprawdzeniu dla Państwa wiarygodność osoby lub firmy z którą  zamierzacie współpracować,

 

• poszukiwanie dłużników  dla potrzeb sądowo – komorniczyCh,

 

• sprawdzanie lojalności pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych,

 

•  sprawdzanie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich

 

• sprawdzanie wiarygodności finansowej, karalności itp.

 

• pomoc w czynnościach zmierzających do zabezpieczenia  wierzytelności

 

• ochrona znaków towarowych i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 

• ochrona osób i mienia

 

• ochrona spotkań biznesowych z możliwością wykrywania  podsłuchów 

 

• wykrywAnie podsłuchów,

 

• wywiad gospodarczy poprzez uzyskiwanie lub potwierdzanie informacji  dotyczących sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstw, w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych,  

 

• pomoc w toczących się postępowaniach karnych i karno-skarbowych polegająca na  ustalaniu i zbieraniu dowodów pozwalających na oczyszczenie się z niesłusznych zarzutów,

 

• wykonywanie czynności zleconych dla adwokatów i komorników polegających na uzyskiwaniu informacji i materiałów do prowadzonych postępowań,

 

• pomoc ofiarom szantażu lub innego przestępstwa zagrażającemu bezpieczeństwu zleceniodawcy lub osobie bliskiej ( uprowadzenie, groźby, molestowanie seksualne itp.),

 

• pomoc w zabezpieczeniu śladów i w przeprowadzeniu ekspertyz kryminalistycznych, 

 

• na życzenie klienta podejmiemy się także innych nietypowych, zgodnych z prawem, zadań

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

"VESTIGIA"

        prywatny detektyw

Dariusz Boraczewski

Licencja nr 0000779

Moja oferta:

"VESTIGIA"

Regon 243262499